img 15.09.2018 19:45

Minastirea Agapia, Monahia Eustochia Ciucanu, 1989

Minastirea Agapia, Monahia Eustochia Ciucanu. 1989, Iasi. Tel 0748 50 11 24